دیجی کانفیگ
مرجع تخصصی آموزش وبمستر

آموزش نصب اکانتینگ IBSng

اُکسین گستر

- تبلیغات -

در این آموزش با نحوه نصب سیستم اکانتینگ IBSng آشنا خوهید شد… با ما همراه باشید!

مرحله اول) نصب پکیج های ضروری:

yum install -y httpd postgresql postgresql-server postgresql-python php perl nano wget

مرحله دوم) غیر فعال کردن SELinux :

nano /etc/selinux/config

حال عبارت:

SELINUX=enforcing

را به:

SELINUX=disabled

تغییر دهید سپس تغییرات را ذخیره و خارج شوید.

مرحله سوم) دانلود و نصب IBSng:

ابتدا دستور زیر را وارد کنید:

wget http://kaz.dl.sourceforge.net/project/ibsng/IBSng-A1.24.tar.bz2
tar -xvjf IBSng-A1.24.tar.bz2 -C /usr/local

دستور زیر را وارد کنید:

service postgresql start

پس از دستور بالا با عبارت FAILED مواجه خواهید شد،اکنون دستور زیر را وارد کنید:

service postgresql initdb

سپس:

service postgresql start

حال دستور زیر را وارد کنید:

nano /var/lib/pgsql/data/pg_hba.conf

سپس عبارت زیر اول فایل کپی و ذخیره کنید:

local IBSng ibs trust

 مرحله چهار) ساخت یوزر و دیتابیس IBSng: دستورات زیر را به ترتیب وارد کنید:

su - postgres
createdb IBSng
createuser ibs
createlang plpgsql IBSng
exit

سپس:

service postgresql restart

حال اسکریپت نصاب IBSng را اجرا میکنیم:

/usr/local/IBSng/scripts/setup.py

اکنون اعداد زیر را به ترتیب وارد کنید:
توجه: بجای عبارت PASSWORD پسورد ادمین سیستم آی بی اس ان جی را وارد کنید:

۱
۲
۲
۱
PASSWORD
۱
۲
۵
۱
۳
۱
۲
۳
b
x

سپس با دستورات زیر iptables,postgresql و httpd را متوقف میکنیم:

service iptables stop
service postgresql stop
service httpd stop

حال با دستور زیر فایل کانفیگ httpd را ادیت میکنیم:

nano /etc/httpd/conf/httpd.conf

سپس عبارت زیر را اضافه و فایل را سیو میکنیم:

ServerName 127.0.0.1

و همین کار را برای فایل des_c.py انجام میدهیم:

nano /usr/local/IBSng/core/lib/mschap/des_c.py

و عبارت زیر را اول فایل کپی و ذخیره میکنیم:

#coding:utf-8

حال با دستور زیر فایل error.php را ویرایش میکنیم:

nano /usr/local/IBSng/interface/IBSng/inc/error.php

سپس در لاین ۲۵($timeArr=) را پاک کنید و کد زیر را جایگزین آن کنید:

$timeArr="IRDT/4.0/DST";

سپس دستورات زیر را وارد کنید:

service iptables start
service postgresql start
service httpd start
service IBSng start
chkconfig postgresql on
chkconfig httpd on
chkconfig IBSng on
chkconfig openvpn on

اکنون باید تمامی سرویس های بالا بدون مشکل راه اندازی شوند..

حال دستور زیر را وارد کنید:

nano /etc/php.ini

سپس عبارت زیر را اول ان کپی و سیو کنید:

date.timezone ="Asia/Tehran"
service httpd restart

اکنون جهت دسترسی به ibsng میتوانید با یوزرنیم system و پسوردی که انتخاب کرده اید به ibsng وارد شوید:

http://SERVER_IP/IBSng/admin/

سپس  ۳ دستور زیر را وارد کنید:

iptables -A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 80 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 1812 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 1813 -j ACCEPT

و یا میتوانید به صورت مستقیم ۳ لاین زیر را در فایل /etc/sysconfig/iptables پس از عبارت :OUTPUT ACCEPT قرار دهید:

-A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 1812 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 1813 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 80 -j ACCEPT

سپس پس از سیو تغییرات دستورات زیر را وارد کنید و ترجیحا بعد از سرور را ریستارت کنید:

service iptables stop
service iptables save
service iptables start
service iptables restart
service iptables restart

اکنون سرویس ibsng با موفقیت نصب شده است

اُکسین گستر

- تبلیغات -